Vuosikertomus 2018
Bittium vuonna 2018
Etusivu   >  Bittium vuonna 2018  >  Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli hieno vuosi Bittiumille. Liikevaihto kasvoi 21,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 62,8 miljoonaa euroa. Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus kasvoi merkittävästi ja oli 30,8 miljoonaa euroa, mikä oli 14,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Tuotepohjainen liikevaihto syntyi pääosin taktisen tiedonsiirron järjestelmien tuotetoimituksista, biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden toimituksista, Bittium Tough Mobile™- ja Mexsat-puhelimien tuotetoimituksista sekä niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen toimituksista.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski edellisvuodesta ja oli 32,1 miljoonaa euroa, mikä oli 2,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Palveluliiketoiminnan liikevaihdon laskuun vaikutti liiketoiminnan luonteelle tyypillinen tuotekehitysprojektien alkamisten ja päättymisten vaihtelu sekä yhtiön omat merkittävän suuret tuotekehitysprojektit, jotka kiinnittävät osaajia sisäiseen tuotekehitykseen.

Liikevaihdon kasvun myötä yhtiön liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa. Liiketuloksen kasvuun vaikutti erityisesti tuotepohjaisen liikevaihdon kasvu.

Vuoden 2018 aikana yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa vahvistui entisestään. Puolustusvoimat tilasivat keväällä taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita 14,3 miljoonalla eurolla. Tilaus oli osa aiemmin Suomen Puolustusvoimien kanssa tehtyä puitesopimusta. Syksyllä allekirjoitimme puitesopimuksen Puolustusvoimien kanssa taktisten Bittium Tough Comnode™ -päätelaitteiden ja niihin liittyvien lisävarusteiden hankinnasta, enimmäisarvoltaan 8,3 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa allekirjoitimme merkittävän sopimuksen Puolustusvoimien kanssa uusien Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioiden sekä niihin liittyvien lisävarusteiden hankinnasta. Hankintasopimus on arvoltaan 10,5 miljoonaa euroa. Hankintasopimukseen sisältyy lisähankintavaraus, jonka mukaan Puolustusvoimilla on mahdollisuus hankkia lisää laitteita ja varusteita sekä koulutusta ja järjestelmänhallintaa sopimuksen mukaisin hinnoin. Tämä lisähankintavaraus on täysimääräisesti toteutuessaan arvoltaan enintään noin 207 miljoonaa euroa.

Vuosi 2018 oli merkittävä vuosi Bittiumin taktisen tiedonsiirron tuoteportfoliolle myös kansainvälisestä näkökulmasta. Saimme ensimmäisen ison ulkomaille suuntautuneen taktisen tiedonsiirron kaupan, kun itävaltalainen yhteistyökumppanimme Kapsch Business AG voitti Itävallan puolustusministeriön kilpailutuksen Itävallan puolustusvoimien uudesta taktisesta tiedonsiirtojärjestelmästä. Järjestelmän ytimeksi tulee Bittium Tactical Wireless IP Network -ohjelmistoradiojärjestelmä ja siihen liittyvät Bittium Tough Comnode ja Bittium Tough VoIP™ -päätelaitteet. Täysimääräisesti toteutuessaan Bittiumin osuus kokonaistarjouksesta on noin 30 miljoonaa euroa.

Bittium on tehnyt useita kansainvälisiä taktisen viestinnän ratkaisujen pilottitoimituksia. Vuonna 2018 merkittävin pilottitoimitus suuntautui Espanjaan, jonne toimitimme uusia taktisia Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradioita Espanjan armeijan ajoneuvohankkeen pilotointiin.

Vuoden alkupuolella teimme myös erittäin tärkeän läpimurron sydämen sähköistä toimintaa mittavien laitteiden kaupan kansainvälistymisessä, kun allekirjoitimme erään johtavan yhdysvaltalaisen etämonitorointipalveluita tarjoavan yrityksen kanssa kolme vuotta kattavan merkittävän toimitussopimuksen. Sopimuksen mukaan toimitamme heille sydämen mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettuja Bittium Faros™ 360- ja räätälöityjä Bittium Faros™ 360 -EKG-mittalaitteita. Täysimääräisesti toteutuessaan sopimuksen kokonaisarvo on 21 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Jatkoimme vuoden 2018 aikana strategiamme mukaisesti investointeja tuoteliiketoimintaan. Tuotekehityspanostukset omien tuotteiden ja tuotealustojen kehitykseen olivat korkeat, 34,4 prosenttia liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuuden tuotevalikoiman laajentamiseen taktisessa viestinnässä sekä erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien ohjelmistojen tuotekehitykseen. Jatkoimme myös biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden edelleen kehittämistä. Tulemme jatkamaan merkittäviä tuotekehitysinvestointeja myös tänä vuonna käynnissä olevien kehitysprojektien loppuun saattamiseksi.

Olennaisena osana Bittiumin strategiaan kuuluu yhtiön aseman kasvattaminen kansainvälisillä markkinoilla. Vuosi 2018 oli tässä suhteessa merkittävä vuosi meille. Bittiumilla on hyvä asema jatkaa kasvamista myös tulevaisuudessa.

Osana tuotteiden kehittämistä otamme huomioon vastuullisuusnäkökulman. Vastuullisuus todentuu Bittiumin liiketoiminnassa niin tuotteissa kuin palveluissakin, sekä tavoissa luoda arvoa ympäröivälle yhteiskunnalle ja kaikille sidosryhmille. Viime vuonna laskimme ensimmäisen kerran hiilijalanjälkemme ja tulemme tarkentamaan laskelmiamme jatkossa.

Haluan kiittää henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme kaikista hienoista saavutuksista vuoden 2018 aikana. Kiitän myös asiakkaitamme uskollisuudesta ja luottamuksesta sekä osakkaita yhtiön pitkän tähtäimen kehityksen tukemisesta.

Hannu Huttunen
toimitusjohtaja