Vuosikertomus 2018
Vastuullisuus Bittiumilla 2018
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Raportointi  >  GRI-indeksi

GRI-indeksi

Taulukon sivunumerot viittaavat vuosikertomuksen ladattavan/ painetun version sivunumerointiin. Lataa pdf: Bittium Vuosikertomus 2018.

GRI102 Yleinen sisältö

Tunnus Tunnuksen otsikko Sijainti Lisätiedot / kommentit
Organisaatio
102-1 Raportoivan organisaation nimi Bittium lyhyesti sivu 8
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Bittium lyhyesti;
Bittiumin tuotteet ja palvelut
sivu 8
sivu 12
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Bittium lyhyesti sivu 8
102-4 Toimintamaat Bittium lyhyesti sivu 8
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 29
102-6 Markkina-alueet Bittium lyhyesti sivu 8
102-7 Raportoivan organisaation koko Tilinpäätös sivu 71
102-8 Tieto palkansaajista ja muista työntekijöistä Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 55
102-9 Toimitusketju Vastuullinen hakinta sivu 53
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa GRI Staindards -sisältöindeksi Ei merkittäviä muutoksia
sivu 67
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa; 
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
sivu 62
sivu 29
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet ja aloitteet   Ei ole
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   Teknologiateollisuus ry.
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus sivu 6
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Liiketoiminta ja toimintaympäristö;
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
sivu 8
sivu 41
Eettiset periaatteet
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sivu 62
102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sivu 62
Hallinto
102-18 Hallintorakenne Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 29
102-19 Vastuunjako Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sivu 62
102-21 Sidosryhmien kuuleminen Sidosryhmäyhteistyö;
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
sivu 53
sivu 29
102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 29 
102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 29
102-24 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 29
102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Vastuullisuuden johtaminen sivu 52
102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä;
palkka- ja palkkioselvitys

sivu 29
www.bittium.com/sijoittajat/
hallinto-ja-ohjausjarjestelma

Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö sivu 53
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 53
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 53
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö sivu 53
Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
32. Lähipiiritapahtumat
sivu 66
sivu 125
102-46 Raportin sisällön määrittely Vastuullisuus Bittiumilla;
Raportointi
sivu 46
sivu 66
102-47 Olennaiset aiheet Vastuullisuus Bittiumilla;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 46
sivu 54
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa GRI Standards -sisältöindeksi Laajennettu sisältö
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa GRI Standards -sisältöindeksi Ei merkittäviä muutoksia
102-50 Raportointijakso Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 66
102-51 Edellisen raportin päiväys GRI Standards -sisältöindeksi 21.3.2018
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointi Raportti julkaistaan kerran vuodessa, sivu 66
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Karoliina Fyrstén, johtaja, viestintä ja markkinointi
karoliina.fyrsten@bittium.com
sivu 67
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 66
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI Standards -sisältöindeksi sivu 67
102-56 Raportoinnin varmennus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 66

 
GRI103 Johtamisen kuvaus

103-1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat GRI Standards -sisältöindeksi;
Vastuullisuuden painopistealueet
Laskentaraja: Bittium Oyj
103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Vastuullisuuden johtaminen;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 52
sivu 54
103-3 Johtamistavan arviointi Vastuullisuuden johtaminen Johdon katselmus
sivu 52

 
AIHEKOHTAINEN SISÄLTÖ

Taloudelliset vaikutukset

201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen Taloudellinen vaikuttavuus sivu 50
202-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
4. Liiketoiminnan muut tuotot
sivu 99
205 Korruptionvaistaisuus
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa Ei rikkomuksia
Korruption vastainen työkalu käytössä
sivu 62

 
Ympäristövaikutukset

301 Materiaalit
301-1 Materiaalin käyttö painon tai määrän mukaan Vastuu ympäristöstä Paperin käyttö, sivu 65
Kartongin käyttö, sivu 65
Metallin käyttö, sivu 65
302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa;
Vastuu ympäristöstä
sivu 63
302-4 Energian käytön vähentäminen Vastuu ympäristöstä sivu 64
303 Vesi
303-1 Veden käyttö lähteittäin Vastuu ympäristöstä sivu 64
Kokonaisvedenkäyttö, sivu 64
Veden käyttö henkilöittäin, sivu 64
305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt Vastuu ympäristöstä Raportoitu hiilijalanjälki
sivu 64
306 Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteet Vastuu ympäristöstä sivu 65
307 Ympäristölakien ja -sääntöjen noudattaminen
307-1 Ympäristölainsäädännön soveltaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa Sovellettavien ympäristölakien ja määräysten tietokanta
sivu 63

 
Sosiaaliset vaikutukset

401 Työllistäminen
401-1 Uusi palkattu henkilöstö ja henkilöstön vaihtuvuus   Toimii vain Suomessa
403 Työterveys ja -turvallisuus
403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset Raportoitu: sairauspoissaoloaste ja tapaturmien määrä
sivu 58
404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset Raportoitu koulutustunnit / henkilö sivu 55
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 55
405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Henkilöstö vuonna 2018 sivu 56
419 Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta GRI Standards -sisältöindeksi Ei rikkomuksia
• Korruptio, sivu 62
• Konfliktimineraalit, sivu 60
• Väärennetyt materiaalit, sivu 60