Vuosikertomus 2018
Vastuullisuus Bittiumilla 2018
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuuden painopistealueet  >  Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet

Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen sekä mobiilitietoturvaratkaisujen kehittämiseen. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita. Vastuullisuus näkyy tuotteidemme koko elinkaaressa aina materiaalivalinnoista ylläpitoon ja luottamuksellisuuden ja tietoturvan varmistamiseen.

Luottamus on yksi arvoistamme ja liiketoimintamme edellytys. Se liittyy niin asiakassuhteisiimme, tuotteisiimme, palveluihimme kuin toimintatapoihimmekin. Toimintamme jatkuva parantaminen, innovatiivinen ja ketterä tuotekehitys, asiakastoiveisiin ja -odotuksiin vastaaminen sekä asiakkaiden kanssa yhteistyössä tapahtuva kehittäminen ovat kestävän liiketoiminnan perusta ja kilpailuetumme.

Luottamukselliset asiakassuhteet

Asiakkaidemme toimialaan ja teknologiaan liittyvien erityisvaatimusten huomioiminen on lähtökohta luottamukselliselle asiakassuhteelle. Toimintaympäristömme muuttuu, ja samalla tulee uusia vaatimuksia liiketoiminnallemme. Näihin vaatimuksiin meidän tulee pystyä vastaamaan etujoukoissa. Pystyäksemme esimerkiksi vastaamaan materiaaliselvityksiin nopealla aikataululla tulee meidän kehittää tuotetiedon hallintaa yhä parempaan suuntaan. Haasteena ja kehityskohtanamme on viedä uudet vaatimukset läpi koko toimitusketjuun.

Huomioimme toimintatavoissamme erityisesti tietoturvallisuuden ja asiakkaiden luottamuksellisten tietojen salassapidon. Tuotteemme suunnitellaan tietoturvallisuus huomioon ottaen aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Turvalliseen ja vastuulliseen toimintatapaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa liittyy olennaisena osana myös yrityksen eettiset periaatteet, joista on kerrottu enemmän kappaleessa Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa.

Järjestelmät ja standardit

Standardit määrittävät toimialan yhteiset toimintatavat, jotka helpottavat niin viranomaisten kuin yritystenkin toimintaa. Standardointi helpottaa myös kansainvälisen viennin edistämistä.

Sertifioidut toimintajärjestelmät ovat meille tärkeä keino oman tehokkuuden parantamiseen sekä luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Myös asiakkaamme edellyttävät meiltä yhä enenevissä määrin tuotteita ja toimintatapoja koskevia standardeja ja sertifikaatteja.

Käytössämme oli vuoden 2018 lopussa viisi sertifioitua järjestelmää. Kaiken kaikkiaan huomioimme toiminnassamme noin 400 eri standardia.

Olemme myös aloittaneet ulkoisen, ISO 27001:n mukaisen informaatioturvallisuusjärjestelmän auditointiprosessin kesäkuussa 2018. Prosessi saatetaan loppuun vuoden 2019 ensimmäisen alkupuoliskon aikana.

Sertifioidut järjestelmät

Laatujärjestelmät: ISO 9001, ISO 13485 ja AQAP 2110
Ympäristöjärjestelmät: ISO 14001, ISO 50001
Tietoturvallisuusjärjestelmät: ISO 27001, Katakri ja erilaiset tilaturvallisuushyväksynnät

Vastuullisuustyössä hyödynnettävät standardit ja direktiivit

OHSAS 18001, SA8000, GRI G4, Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC), Ethical Trade Directive (ETI), Conflict Mineral (USA, EU) EU ROHS(I,II,III), Reach, WEEE, Regulation on Waste, ErP (Energy-related Product), Battery Directive, Packaging Directives

Tietoturvalliset tuotteet

Yhtiön tuotteiden käyttöiät ovat pitkiä ja tuotteet suunnitellaan kestäviksi koko elinkaaren ajaksi. Tuotteiden ympäristövaikutusten lisäksi huomioimme tuotteiden, niihin käytettyjen materiaalien ja komponenttien turvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvät näkökohdat sekä tuotevastuun säännösten noudattamisen yhtiön kohdemarkkinoilla.

Suunnittelemme tuotteisiin liittyvät sähköturvallisuus- ja suorituskykyominaisuudet kunkin teollisuudenalan standardisarjaa hyödyntämällä. Lisäksi asiakas-, maa- tai markkinakohtaiset vaatimukset huomioidaan osana laitteiden kehittämistä.

Tuotteet testataan, todennetaan ja hyväksytään osana tuotekehitysprosessia sekä Bittiumin sisäisten että ulkoisten tarkastuslaitosten avulla. Tuotteiltamme esimerkiksi edellytetään Euroopassa CE-merkkiä ja siihen liittyvää vaatimuksenmukaisuusselvitystä, Declaration of Conformity (DoC).

Auditoimme myös tuotekehityshankkeemme PSSL (Product Safety, Security and Liability) -auditointikäytäntöjen mukaisesti osana Bittiumin End Product Process (EPP) -vaatimuksia. Henkilöstömme koulutetaan tuotevastuuseen PSSL-koulutuksen mukaisesti. Lisäksi arvioimme systemaattisesti tuotteeseen ja sen elinkaareen liittyviä riskejä tuotteen kehittämisen aikana.

Vastuullinen hankinta

Bittiumin tuotteet koostuvat erilaisista elektronisista ja mekaanisista komponenteista. Huolehdimme hankintaketjumme vastuullisuudesta muun muassa materiaaleihin ja komponentteihin liittyvien toimittajavaatimusten ja materiaaliselvitysten kautta. Noudatamme itse vastuullista liiketoimintatapaa ja edellytämme sitä myös toimittajiltamme. Yhteistyökumppaneidemme tulee noudattaa Bittiumin Code of Conduct -periaatteita ja toimittajaohjeistoa ja toimittajavaatimuksia (Bittium Supplier Manual ja Bittium Supplier Requirements). Kehitämme järjestelmällisesti toimittajasuhteidemme hallintaa ja käymme aina toimittajien ja kumppaneiden kanssa vastuullisen toiminnan periaatteet läpi.

Auditoimme myös toimittajiamme määritellyn kriteeristön mukaisesti. Auditointi suoritetaan joko itsearviointina Bittiumin toimittajavaatimuksia vasten tai Bittiumin suorittamana auditointina.

Henkilöstön koulutus on myös tärkeä osa vastuullisen hankinnan varmistamista. Vastuullinen hankinta kuuluu osaksi ympäristökoulutuskokonaisuutta, jonka työntekijämme suorittavat itseopiskeluna koulutusta varten tuotetun materiaalin avulla.

Konfliktialueiden mineraaleja koskeva käytäntö

Konfliktialueiden mineraaleja koskevien lakien ja määräysten tarkoituksena on lopettaa konfliktien rahoittaminen ja viime kädessä puuttua ihmisoikeusrikkomuksiin ja ympäristötuhoihin konfliktialueilla.

Kehotamme toimittajiamme noudattamaan konfliktialueiden mineraaleja koskevia lakeja ja suositeltuja raportointikäytäntöjä. Näin työskentelemme varmistaaksemme, että Bittiumin tuotteissa käytettävät mineraalit eivät ole peräisin konflikti- tai riskialueilta.

Käytännössä lainsäädäntö edellyttää vastuullista hankintaa ja toimitusketjun läpinäkyvyyttä, kun on kyse tietyistä mineraaleista, kuten konfliktialueilta peräisin olevasta tinasta, tantaalista, volframista ja kullasta. Näitä mineraaleja käytetään tyypillisesti kotitalouksien tavaroissa ja etenkin elektroniikassa, kuten mobiililaitteissa ja tietokoneissa.

Väärennettyjen materiaalien välttäminen

Väärennetyksi materiaaliksi katsotaan materiaali, jonka alkuperä, ikä, koostumus, konfiguraatio, sertifiointistatus tai muu ominaisuus on esitetty väärin harhaanjohtavalla merkinnällä materiaalissa, pakkausmerkinnässä tai pakkauksessa.

Olemme tietoisia väärennettyihin materiaaleihin liittyvistä riskeistä sekä ostettaessa materiaaleja valmiina komponentteina että käytettäessä ilmoitettuja raaka-aineita. Bittium on sitoutunut toteuttamaan tarvittavat toimet välttääkseen väärennettyjen materiaalien käytön omissa tuotteissaan. Olemme kehittäneet toimittajaraportointimenetelmiä väärennettyjen materiaalien välttämiseksi. Niissä keskitytään hankintaprosessin eri vaiheisiin aina toimittajan valinnasta lähtien. Koulutamme myös henkilöstömme havaitsemaan väärennetyt materiaalit.

Vuoden 2018 aikana ei Bittiumin tuotteissa havaittu olevan käytössä väärennettyjä materiaaleja.