Vuosikertomus 2018
Vastuullisuus Bittiumilla 2018
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuus Bittiumilla  >  Taloudellinen vaikuttavuus

Taloudellinen vaikuttavuus

Taloudellinen vaikuttavuus merkitsee Bittiumille kannattavan liiketoiminnan turvaamista pitkällä aikavälillä. Näin voimme luoda lisäarvoa eri sidosryhmillemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Tuloksellinen toiminta tuottaa taloudellista hyötyä niin osakkeenomistajille, henkilöstölle, kumppaneille, alihankkijoille, jälleenmyyjille, asiakkaille, kunnille kuin valtioillekin.

Lainsäädännön vaatimusten täyttäminen on taloudellisen vastuun peruslähtökohta. Vastuullisuus ja vaikuttavuus ylittävät kuitenkin monelta osin lainsäädännön vaatimukset.

Lisäarvon turvaaminen sidosryhmille

Bittiumin taloudellisessa vaikuttavuudessa paikallinen ulottuvuus on kaikkein merkittävintä. Paikallista lisäarvoa syntyy erityisesti suorien ja välillisten työllistämisvaikutusten kautta. Paikallisten vaikutusten lisäksi vaikuttavuutemme ulottuu veronmaksun, osingonmaksun ja liiketoiminnan vaikutusten kautta aina kansalliselta tasolta kansainvälisiin toimintamaihimme.

Yhtiöllämme on toimintaa Euroopassa, Amerikoissa ja Aasiassa. Merkittävin osa yhtiön työntekijöistä työskentelee kuitenkin Suomessa, joista yli puolet Oulussa.

Lisäarvon turvaaminen edellyttää kuitenkin pitkän ajan kasvun ja taloudellisen vakauden varmistamista, kattavaa riskienhallintaa sekä pitkäjänteistä sitoutumista yhteiskunnan ja paikallisyhteisön kehittämiseen. Riskienhallinnassa on huomioitava taloudellisten riskien lisäksi yhtiön arvostukseen liittyvät muut riskit, kuten maineriski.

Liiketoimintamme tulee vastata toimintaympäristön muutoksiin säilyttääkseen kannattavuuden ja tulevaisuuden kilpailukyvyn. Teknologian murros luo uusien teknologisten ratkaisujen kautta meille sekä mahdollisuuksia että uhkia – muutoksia, jotka tulee huomioida jo tuotekehityksessämme.

Hyödynnämme jo tällä hetkellä robotiikkaa talon sisällä esimerkiksi taloushallinnossamme. Robotiikan ja tekoälyn arkipäiväistyminen tulevat vaikuttamaan yhä voimakkaammin toimintamme kehittämiseen jatkossakin. Tähän liittyy myös toimenkuvien muutos; millaisia osaajia tarvitsemme tulevaisuudessa ja miten rekrytoimme parhaat osaajat myös tulevaisuudessa.

Verojalanjälki

Bittiumissa veroja käsitellään osana liiketoimintaprosessia, ja veroasioiden johtamisella tuetaan yhtiön strategiaa. Bittium toimii kuudessa maassa, jonka mukaisesti liiketoiminnan tuotto ja siitä maksettavat verot syntyvät paikallisesti.

Bittiumin verostrategiana on tukea liiketoiminnan päätöksiä ja varmistaa niiden asiallinen toteutus myös veronäkökulmasta. Verosuunnittelulla tuetaan liiketoiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta luoden lisäarvoa omistajille ja varmistetaan voimassa olevien säännösten noudattaminen. Verosuunnittelu ei ole aggressiivista, eikä se perustu keinotekoisiin järjestelyihin vaan se pohjautuu aina liiketoiminnan todellisiin tarpeisiin.

Verostrategialla varmistetaan, että verot lasketaan, raportoidaan ja maksetaan viranomaisille oikein ja asianmukaisesti noudattaen voimassa olevia sääntöjä. Bittium on sitoutunut noudattamaan toimintamaiden lakeja, kuin myös alempitasoisia sääntöjä, kuten OECD:n siirtohintaohjeita. Hyvä yrityskansalaisuus on osa Bittiumin arvoja, joiden mukaisesti yhtiön veroprosessien laadukkuus on Bittiumin verostrategian tärkeä kivijalka. Periaatteemme on olla avoimia ja läpinäkyviä veroviranomaisille kaikissa toimintamaissamme. Bittium pyrkii osaltaan vaikuttamaan verojärjestelmien kehittymiseen yhä selkeämmäksi, oikeudenmukaisemmaksi ja yhdenmukaisemmaksi.

Suomessa Bittium toimii syvennetyssä yhteistyössä Konserniverokeskuksen kanssa.

  

Investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön

Toimimme alalla, jossa tulevaisuuden tuotteet ja palvelut rakennetaan jatkuvalla kehittämisellä, innovaatioilla ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöllä. Olemme voimakkaasti mukana teknologiakehityksen kärjessä, ja vahva yhteistyö akateemisten tutkijoiden kanssa lisää ymmärrystämme merkittävistä uusista teknologioista edistäen samalla myös digitaalisen yhteiskunnan kehitystä. Bittiumilla on pitkäaikainen ja tiivis yhteistyö Oulun yliopiston kanssa.

Osallistuimme vuonna 2018 rahoittajan ja tutkimuskumppanin roolissa useisiin Business Finlandin rahoittamiin kansallisiin projekteihin. Euroopan laajuisesti yhteistyötä tehtiin muun muassa H2020-, ITEA- ja EIT-yhteistyöhankkeissa. Painopistealueita näissä yhteistyöhankkeissa olivat Bittiumin tulevaisuuden tuote- ja palveluliiketoiminnan kannalta olennaiset teknologiat, kuten LTE- ja 5G-teknologioihin perustuvat viranomaiskommunikaation ratkaisut, tietoturva, koneoppiminen sekä ohjelmistosuunnittelun menetelmät.

Tuotekehitysinvestoinnit kasvoivat edelleen vuoden 2017 tasosta ja olivat 34,4 prosenttia liikevaihdosta. Ne kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuuden tuotevalikoiman laajentamiseen taktisessa viestinnässä sekä erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden ja niitä tukevien ohjelmistojen kehitykseen. Lisäksi jatkoimme tietoturvallisten älypuhelimien ja niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen kehitystä. Myös panostukset terveydenhuollon teknologiatuotteiden edelleen kehittämiseksi jatkuivat.